avāstava-vastu


avāstava-vastu
things which are not eternally existing; worldly phenomena

The Bhaktivedanta encyclopedia. 2015.